O Projekcie

W dniu 01 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu rozpoczął rekrutację do projektu pn. „DLA RODZINY”  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Łączna wartość projektu wynosi 640 387,50 PLN, kwota dofinansowania 544 297,50 PLN, wkład własny Gminy Miasto Zgierz 96 090,00 PLN.  Głównym celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu od  01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Projekt skierowany jest do 12 rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (ok. 42 osoby w tych rodzinach), mieszkających na terenie miasta Zgierza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne , które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Skip to content