Regulamin

REGULAMIN   UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE  
 „Dla Rodziny

    Nr RPLD.09.02.01-10-A018/18
Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
,
Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne

§1 .Postanowienia ogólne

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego im. bł. o .R. Chylińskiego w Zgierzu realizuje projekt pod nazwą „Dla Rodziny”. 
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
  na lata 2014-2020.
 3. Zasięg terytorialny Projektu gmina Miasto Zgierz.
 4. Okres realizacji projektu: od 01.5.2019r. do 30.04.2021 r.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady i kryteria uczestnictwa w projekcie. 

 §2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.  Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Dla Rodziny” Osi Priorytetowej
IX  Włączenie społeczne , Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. Beneficjencie– należy przez to rozumieć Gminę Miasto Zgierz. 

3.Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56.

4. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę/rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystającą ze wsparcia będącego przedmiotem Projektu.

5. Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

6. Kontrakcie socjalnym – oznacza to pisemną umowę pomiędzy osobą/rodziną będącą uczestnikiem Projektu, a pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56, dotyczącą sposobu realizacji i współdziałania w rozwiązywaniu problemów rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

§3. Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu w okresie od 01.05.2019r do 30.04.2021r. służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4. Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią rodziny z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, mieszkające na terenie miasta Zgierza, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, spełniające co najmniej jedną z przesłanek  określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny  przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne , które wymagają wsparcia  w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej o którym  mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§5. Działania

Grupa docelowa zostanie objęta kompleksowym wsparciem o charakterze prewencyjnym  i zaradczym. Działania prewencyjne mające na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Działania zaradcze zmierzające do niwelowania zdiagnozowanych barier  i nierówności w opisanym obszarze. Począwszy od analizy systemu danej rodziny, poprzez warsztaty, konsultacje, poradnictwo, wsparcie pomocą asystenta rodziny oraz zestawem usług specjalistycznych przyczyni się do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym wpłynie na zmniejszenie ilości dzieci zagrożonych umieszczeniem  w systemie pieczy zastępczej.

§ 6. Dokumenty rekrutacyjne

 1. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:
  1. Formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić i przedłożyć w formie wydruku lub
   za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mopszgierz.pl, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  1. Oświadczenie uczestnika projektu odnośnie danych osobowych stanowiące załącznik nr 2
   do Regulaminu.
  1. Klauzulę informacyjną do oświadczenia stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
  1. Oświadczenie dotyczące kryteriów premiujących stanowiące załącznik nr 4 do  Regulaminu,
 2. Karta oceny rodziny skierowanej do uczestnictwa w Projekcie stanowi załącznik nr 6
  do Regulaminu.
 3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl.  lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną indywidualnie w celu wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych i złożenia w Biurze Projektu: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77 pokój 7a, w godzinach pracy Biura projektu 
  od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00  do 31.05.2019 r.
 4. Po zakwalifikowaniu rodziny do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny wraz
  z następującymi załącznikami:
  1. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  1. oświadczenie uczestnika projektu;
  1. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
  1. upoważnienie do nieodpłatnego udostępnienia wizerunku w celach monitoringu  i promocji projektu.

§ 7. Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników do projektu

 1. Rekrutacja będzie prowadzona  przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu na terenie m. Zgierza wśród klientów objętych wsparciem MOPS  w okresie od 01 maja 2019r do 31 maja 2019r.  Wnioskodawca ma na celu zapewnienie równego dostępu dla wszystkich rodzin spełniających kryteria zgodnie z zasadami bezstronności, jawności, przejrzystości   i równości szans (w tym płci) i niedyskryminacji w tym dostępności dla rodzin z niepełnosprawnościami.
 2. W przypadku nie osiągnięcia zakładanej liczby uczestników, tj. 12 rodzin (ok. 42 osoby w tych rodzinach)  zostanie wydłużony czas rekrutacji przez okres 5 dni roboczych.
 3. W przypadku przekroczenia zakładanej liczby zgłoszeń spełniających określone kryteria  zostanie utworzona lista rezerwowa rodzin, a o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, a w przypadku podobnej liczby uzyskanych punktów będzie decydowała data zgłoszenia.
 4. Proces oceny formularzy trwa 5 dni roboczych.
 5. Procesem rekrutacji kieruje Dyrektor Realizatora Projektu. Wyznacza on pracowników do dokonania oceny formularzy rekrutacyjnych.
 6. Kryteria formalne uczestnictwa w projekcie, które muszą być spełnione:
 7. zamieszkiwanie na terenie działania Beneficjenta – 0-1:
 8. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 0-1;
 9. korzystanie lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – 0-1;
 10. Kryteria premiujące uczestnictwo w projekcie:
 11. doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 1pkt. za każdą z przesłanek;
 12. korzystanie ze wsparcia w ramach programu POPŻ – 1pkt.;
 13. korzystanie z programu Rodzina 500+ – 1pkt.;
 14. objęcie kuratelą sądową – 1 pkt.;
 15. założona niebieska karta – 1 pkt. ( w tym przez kobietę – 1pkt.);
 16. niepełnosprawność uczestnika lub/i członka rodziny w stopniu lekkim – 1pkt.;
 17. niepełnosprawność uczestnika lub/i członka rodziny w stopniu umiarkowanym – 2 pkt.;
 18. niepełnosprawność uczestnika lub/i członka rodziny w stopniu znacznym – 3 pkt.;
 19. niepełnosprawność uczestnika lub/i członka rodziny sprzężona – 4 pkt.;

§ 8. Zobowiązania uczestników

Uczestnik projektu zobowiązany jest do :

 1. dotrzymywania postanowień zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym,
 2. udziału w formach wsparcia proponowanych w ramach projektu,
 3. podpisywania dokumentów potwierdzających obecność, odbiór cateringu itp. w trakcie udziału w zajęciach w ramach projektu,
 4. wypełniania ankiet wstępnych i ewaluacyjnych,
 5. bieżącego informowania Realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie,
 6. w przypadku zmiany danych przekazanych podczas procesu rekrutacji, niezwłocznego  powiadomienia pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub Realizatora o zmianie, zwłaszcza o zmianie miejsca zamieszkania, statusie na rynku pracy i złożenia  zaktualizowanych dokumentów.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. MOPS Zgierz – Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych w procesie rekrutacji.
 2. Rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji zobowiązana jest podać pisemnie przyczynę rezygnacji z udziału w projekcie.
 3. Opuszczenie przez uczestnika projektu zajęć w poszczególnych formach wsparcia może być usprawiedliwione wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.
 4. Zgodnie z wymogami wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 5. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji uczestnicy Projektu  zobowiązani są do przekazania informacji dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału
  w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 6. W przypadku kwestii nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają szczególnie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz umowa o dofinansowanie projektu pn. „Dla Rodziny”.
 7. MOPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019r
Skip to content