RODO

Klauzula informacyjna

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Dla Rodziny” przyjmuję do wiadomości co następuje:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa 56,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych przekazanych w Oświadczeniu: iodo@mopszgierz.pl lub tel. 42 716-41-13 wew. 28.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji do Projektu „Dla Rodziny”, w związku z faktem, iż spełnienie przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej nadaje status pierwszeństwa odnośnie zakwalifikowania kandydata do udziału w Projekcie.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, bądź celach.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu – Zespół ds. Projektów Rozwojowych i Aktywizacji Zawodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Oświadczenie dotyczące kryteriów premiujących jest dobrowolne, a jego złożenie powoduje możliwość zakwalifikowania Pani/Pana jako kandydata z pierwszeństwem do udziału w Projekcie/przyznanie punktów na etapie rekrutacji do projektu. Brak zgody na złożenie Oświadczenia dotyczącego kryteriów premiujących uniemożliwi nadanie priorytetu pierwszeństwa do udziału w Projekcie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Skip to content