Działania

Projekt zakłada realizację działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgierza korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Grupa docelowa zostanie objęta kompleksowym wsparciem o charakterze prewencyjnym i zaradczym. Działania prewencyjne mają na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast działania zaradcze mają na celu  niwelowanie zdiagnozowanych barier i nierówności w opisanym obszarze. Począwszy od analizy systemu danej rodziny, poprzez warsztaty, konsultacje,  poradnictwo, wsparcie pomocą asystenta rodziny oraz zestawem usług specjalistycznych przyczyni się  do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, budowania prawidłowych relacji z dziećmi, zwiększenia poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa, a tym samym wpłynie na zmniejszenie ilości dzieci zagrożonych umieszczeniem  w systemie pieczy zastępczej.

Skip to content