Aktualności

Projekt „Dla Rodziny”…

W dniu 01 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu rozpoczął rekrutację do projektu pn. „DLA RODZINY”   w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Łączna wartość projektu wynosi 640 387,50 PLN, kwota dofinansowania 544 297,50 PLN, wkład własny Gminy Miasto Zgierz 96 090,00 PLN.

Leave a Reply

Skip to content